โครงการสานต่อความเป็นไทยสู่หัวใจดวงน้อย

โครงการสานต่อความเป็นไทย สู่หัวใจดวงน้อย จัดการแสดงการแสดง ร้อยมาลัย สานใจความเป็นไทย ให้นักเรียนอนุบาลชมกัน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และภูมิใจในความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมในด้านพัฒนาการทักษะชีวิตให้กับนักเรียน

IMG_5650
IMG_5656
IMG_5662
IMG_5671
IMG_5672
IMG_5679
IMG_5680
IMG_5686
IMG_5697
IMG_5730
IMG_5735
IMG_5738
IMG_5741
IMG_5750
IMG_5762
Start slideshow
loading