โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแต่งกายด้วยชุดไทยมาร่วมสร้างบรรยากาศในงาน

กิจกรรมเริ่มขึ้นหลังเคารพธงชาติ ที่ ฝ่ายอนุบาล นักเรียนกับคุณครูช่วยกันทำกระทง ณ โถงกลาง อนุบาล หลังจากนั้นจึงนำกระทงที่เตรียมมาลอยร่วมกันในสระน้ำที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้

ส่วน ฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนต่างกลับเข้าห้องเรียน เพื่อทำกระทงจากวัสดุที่เตรียมมาจากบ้าน บรรยากาศในแต่ละห้องเรียนมีเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของนักเรียน จนได้กระทงที่สวยงามจากฝีมือของตนไปลอยในน้ำเพื่อสืบสานประเพณีร่วมกัน 
โดยกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของฝ่ายประถม-มัธยม จัดขึ้นที่บริเวณแปลงนาสาธิต “รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ” ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินนำขบวนมาถึงสถานที่จัดงาน และลอยกระทงเปิดงาน พร้อมเสียงบรรเลงดนตรีไทยจากวงของโรงเรียน จากนั้นผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ ได้หมุนเวียนนำกระทงเข้ามาร่วมลอยเพื่อขอขมาลาโทษพระแม่คงคา ด้วยเช่นเดียวกัน

 

IMG_1234
IMG_1241
IMG_1290
IMG_1295
IMG_1326
IMG_1358
IMG_1366
IMG_1412
IMG_1428
IMG_1435
IMG_1452
IMG_1479
IMG_1537
IMG_1583
IMG_1609
IMG_1655
IMG_7755
IMG_7766
IMG_7767
IMG_7769
IMG_7778
IMG_7781
IMG_7807
IMG_7813
IMG_7834
IMG_7836
IMG_7845
IMG_7865
IMG_7887
IMG_7892
IMG_7897
IMG_7943
IMG_7957
IMG_7960
IMG_7972
IMG_7976
IMG_7998
IMG_8024
IMG_8040
IMG_8058
IMG_8059
IMG_8081
IMG_8088
IMG_8107
IMG_8112
IMG_8115
IMG_8123
IMG_8173
IMG_8190
IMG_8203
IMG_8204
IMG_8205
Start slideshow
loading