โครงการสายธารน้ำใจสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 2
โครงการสายธารน้ำใจสาธิตพัฒนาครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดกกตาด ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 โดยคณะครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ลงพื้นที่ไปร่วมมอบสิ่งของและเงินบริจาคที่ได้รับจากการสนับสนุนของโรงเรียนและผู้ปกครองให้แก่โรงเรียน 9 แห่ง ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สปพ.) สุพรรรบุรีเขต 3

โดยโรงเรียนในสำนักพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ประกอบด้วยโรงเรียน 9 แห่ง ได้แก่
 • โรงเรียนวัดกกตาด
 • โรงเรียนวัดกกเต็น
 • โรงเรียนบ้านกกเชียง
 • โรงเรียนบ้านหนองยาว
 • โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
 • โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
 • โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 

  จำนวนนักเรียนประมาณ 1,600 คน

นอกจากนี้ ครูและนักเรียนอาสายังลงไปร่วมทำกิจกรรมสันทนาการอันเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนสาธิตพัฒนารู้จักการเป็นผู้ให้ และจิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับทุกสังคมได้อย่างมีความสุขไปด้วยกัน

สิ่งของบริจาค

 1. เงิน 10,000 บาท/โรงเรียน
 2. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/โรงเรียน
 3. กระเป๋า 82 ใบ
 4. เสื้อพละ 250 ตัว
 5. อาหารกลางวัน 350 คน
 6. ดินสอ-ยางลบ 1,600 ชุด
 7. สื่อการสอนโทรทัศน์ครู
 8. เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนที่ผู้ปกครองนำมาร่วมบริจาค
supan_01
supan_02
supan_03
supan_04
supan_05
supan_06
supan_07
supan_08
supan_09
supan_10
supan_11
supan_12
supan_13
supan_14
supan_15
supan_16
supan_17
supan_18
supan_19
supan_20
supan_21
supan_22
supan_23
supan_24
supan_25
supan_26
supan_27
supan_28
supan_29
supan_30
supan_31
supan_32
supan_33
supan_34
supan_35
supan_36
Start slideshow
loading