มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เยี่ยมชม ดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (หลักสูตรการประถมศึกษา) เข้าเยี่ยมชม ดูงาน และรับฟังบรรยายจากผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิการยน 2555

IMG_9183
IMG_9208
IMG_9209
IMG_9212
IMG_9216
IMG_9254
IMG_9270
IMG_9283
IMG_9337
IMG_9346
IMG_9363
IMG_9366
IMG_9388
IMG_9394
IMG_9404
IMG_9410
IMG_9416
IMG_9503
Start slideshow
loading