โครงงานประโยชน์น้ำสีของดอกอัญชัน

โรงเรียนสาธิตพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนอนุบาลได้เรียนรู้ตามความสนใจ และความชอบด้วยการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งคุณครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือหาแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ และความรู้อย่างเต็มที่ โครงงานเรื่องประโยชน์น้ำสีของดอกอัญชัน จึงมาจากความสนใจของนักเรียน ทั้ง 3 คน และได้นำไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี 2555 ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา
ได้รางวัลที่ 3
โดยนักเรียนที่ได้จัดทำโครงงานนี้ ได้แก่

  1. เด็กหญิงจิรัชญา กัยวิกัย ระดับชั้นอนุบาล 3
  2. เด็กหญิงนภัทร์ ตันประทุมวงษ์ ระดับชั้นอนุบาล 3
  3. เด็กหญิงเพียงเธอ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ระดับชั้นอนุบาล 3
scienceKid3_01
scienceKid3_02
scienceKid3_03
scienceKid3_04
scienceKid3_05
scienceKid3_06
scienceKid3_07
scienceKid3_08
scienceKid3_09
scienceKid3_10
scienceKid3_11
scienceKid3_12
scienceKid3_13
scienceKid3_14
scienceKid3_15
scienceKid3_16
scienceKid3_17
scienceKid3_18
scienceKid3_19
scienceKid3_20
scienceKid3_21
scienceKid3_22
scienceKid3_23
scienceKid3_24
scienceKid3_25
scienceKid3_26
scienceKid3_27
Start slideshow
loading