กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของเรา"
 
โรงเรียนสาธิตพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของเรา" เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ โรงพยาบาลสายไหม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชนไทย
 

โดย ด.ญ.ชวัลญา เหล่ามานะเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)