แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง"
 
กลุ่มสาระภาษาไทยได้นำนักเรียนไปประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง" มีดังนี้
 

1. เด็กหญิงพิมพ์นิดา พิจิตรพงศ์ชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 
2. นางสาววชิราภรณ์ ศรีสกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน