กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง อนุบาล 1 YoYo Land

วันที่ 4 - 6 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โดยนำนักเรียนไปที่ YoYo Land ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพ และได้เล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ อีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  25  ท่าน