ศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปะ เรื่อง "PURE GOLD" ระดับชั้น ม. 5
วิดีโอศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปะ เรื่อง "PURE GOLD" ระดับชั้น ม. 5

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้นำนักเรียนระดับชั้น ม. 5 ไปศึกษาดูงานที่นิทรรศการศิลปะ เรื่อง "PURE GOLD" เปลี่ยนขยะเป็นทอง ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative & Design Center (TCDC) กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการออกแบบและการนำเสนอวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางการทำโครงงาน ในรายวิชาโครงงานระดับชั้นม.4 - 6

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน