กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างป.3 ณ Snow Town
วิดีโอกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างป.3 ณ Snow Town

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง โดยนำนักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าเรียนรู้ ณ Snow Town เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การทดลองทำหิมะเทียม และได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนานกับการเล่นหิมะ ทั้งนี้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาเชื่อมโยงและบูรณาการ ในการเรียนรู้ให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะทางสังคม และทักษะในการดำเนินชีวิต

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  14  ท่าน