กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.5 ณ ไร่ปลูกรัก
วิดีโอกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.5 ณ ไร่ปลูกรัก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างระดับชั้น ป.5 ณ ไร่ปลูกรัก เพื่อเสริมเนื้อหาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ วิชาภาษาไทยในเรื่องของการเขียนบรรยายความคิดเห็นและความรู้สึกจากสิ่งที่ได้พบเห็นหรือสัมผัส วิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่อง การสังเกต จำแนก และระบุส่วนประกอบของดอกไม้ การขยายพันธุ์สัตว์บางชนิด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเรื่องปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  10  ท่าน