กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.1 ณ นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี
วิดีโอกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.1 ณ นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ นาเฮียใช้ ศูนย์การเรียนรู้และจิตวิญญาณชาวนาไทย จ.สุพรรณบุรี นักเรียนได้เรียนรู้การดำนา การทำขนมไทย และการดำรงชีวิตที่ดีงาม ตามวิถีชีวิตของชาวนาไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความเป็นไทย และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  24  ท่าน