กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างป.5 ณ มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม
วิดีโอกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างป.5 ณ มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.5 ณ มินิ มูราห์ ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้นักเรียนถ่ายทอด และประมวลผล รวมทั้งเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรผสมผสาน มีความเคารพกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมเกษตรกรรม

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  32  ท่าน