กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
วิดีโอกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราต่าง ๆ การออกแบบวางแผนการลงทุนและการเงินอย่างถูกวิธี ตระหนักในความสำคัญการวางแผนทางการเงินของตนเองในอนาคต จากนั่นได้แวะเข้าชมสวนสัตว์ดุสิต ได้เข้าใจประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์ และเยี่ยมชมสัตว์ต่าง ๆ กันอย่างสนุกสนาน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  27  ท่าน