เรียนรู้โลกกว้าง ป.5-6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และนำความรู้มาบูรณาการในรายวิชาต่างๆ ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงความสำคัญของดินที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนวิทยาศาสตร์ รวมถึงได้ร่วมกิจกรรม และชมการแสดงเพื่อต่อยอดความรู้เพิ่มเติม

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  18  ท่าน