ประกอบด้วย เครื่องนอน, ผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผ้าเช็ดตัว, ผ้ากันเปื้อน,
แป้งเด็ก, สบู่อาบน้ำ กระเป๋านักเรียน


สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา อย่างละ 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา (พร้อมหน้าแรก) อย่างละ 1 ชุด
ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าร้าง)
*
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร หากเอกสารไม่ครบ

เอกสารมอบตัว กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าแรกเข้า
รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง) จำนวน 3 ท่าน (ท่านละ 1 ใบ)
ใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ขึ้นไป)