โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนค้นพบขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเอง ผ่านการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิด ตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด เพื่อต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษา มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง อายุ 28 -35 ปี (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- วุฒิการศึกษา ปวส.
- มีความรู้เบื้องต้นทางด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ งานระบบไฟฟ้า - ประปา เครื่องปรับอากาศ งานไม้ ฯลฯ
- รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ ความอดทนสูง
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ใจเย็น
- มีประสบการณ์ด้านงานโรงเรียน งานนิติบุคคลอาคารชุด ฯลฯ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ดูแล และประสานงานการซ่อมบำรุง
- จัดเก็บรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุง การติดตั้ง และสภาพปัญหา
- ดูแลและประสานงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค
- ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
- ดูแลและประสานงานการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งและซ่อมบำรุงกับผู้รับเหมาภายนอก
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ครูภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือ คณะศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ครูคณิตศาสตร์
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ –วิทยาศาสตร์ หรือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ครูภาษาไทย
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย สาขาการสอนภาษาไทย หรือ คณะศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาภาษาไทยระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ปฎิบัติการ / ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- สั่งซื้อ / ดูแลอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
- สรุปรายงานอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ครูสังคมศึกษา
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา สาขาการสอนสังคมศึกษา หรือ คณะศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาสังคมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ครูวัดผล
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา เท่านั้น
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ดูแลงานด้านวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อสอบ จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
- ช่วยเหลืองานด้านวิชาการและอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
8. ครูวิทยาศาสตร์ - เคมี
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ - เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ครูวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทุกตำแหน่งมีเงินเดือนประจำ พร้อมสวัสดิการ
- ค่าเดินทาง เดือนละ 3,000 บาท
- โบนัสประจำปี
- กองทุนสงเคราะห์ครู
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 300,000 บาท )
- ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ต่อปี (เบิกได้ทั้งตนเองและบุคคลในครอบครัว)
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารกลางวัน
- หอพัก
- รถบริการ รับ - ส่ง
- ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
- ส่วนลดซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือแสนสิริ

สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณพรพิศ / คุณนฤมล)
เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10510
โทรศัพท์ : 02-915-5390-2 ต่อ 1140,1141,1143
แฟกซ์ : 02-915-5501
e-mail : hr@satitpattana.ac.th
เว็บไซต์ : www.satitpattana.ac.th

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  13  ท่าน