Category

Awards&Inspiration

รางวัลจากการร่วมแข่งขันประเภทต่าง ๆ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจโดยบุคคลที่ประสบความสำเร็จ และบทความจากจิตวิทยา

เส้นทางสู่…โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
Awards&Inspiration

เส้นทางสู่…โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

ประเทศไทยมีการสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาในหลากหลายด้าน และหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับคือ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นโครงการที่จะทำการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506

Continue reading
โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้รับมาตรฐานจาก สมศ.
Awards&Inspiration

ร.ร.สาธิตพัฒนา ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.

สมศ. คืออะไร?

สมศ. หรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นองค์กรกลางที่เข้ามารับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยการส่งคณะผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมแบบสำรวจคุณภาพมาตรฐาน

Continue reading