โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้รับมาตรฐานจาก สมศ.

สมศ. คืออะไร?

สมศ. หรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นองค์กรกลางที่เข้ามารับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยการส่งคณะผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมแบบสำรวจคุณภาพมาตรฐาน เข้าไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาและให้ค่าคะแนนในแต่ละด้าน พร้อมข้อเสนอแนะอย่างเป็นกัลยาณมิตร

ดีสำหรับโรงเรียน เพราะ ทำให้โรงเรียนได้มีโอกาสสำรวจตรวจสอบการทำงานของตนเองอยู่เสมอ เกิดการทำงานที่เป็นระบบ มีการวางแผน มีเก็บบันทึกข้อมูลและสถิติ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาสถาบันของตนเอง

ดีสำหรับผู้ปกครอง เพราะ เมื่อ สมศ. ทำการประเมินเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินจะได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สมศ. http://www.onesqa.or.th ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับลูกหลานได้เลย

ร.ร.สาธิตพัฒนาได้รับการรับรองจาก สมศ. ?
ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

  • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย
  • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ได้รับการรับรองในระดับ “ดีมาก”